POLITYKA PRYWATNOŚCI

 
 

Pragniemy Państwa zapewnić, że w trosce o przestrzeganie prywatności klientów dbamy o bezpieczeństwo zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych .

Decydują się Państwo na korzystanie ze strony www.ticol.pl oznacza to akceptację zasad Polityki Prywatności znajdujących się poniżej w obowiązku informacyjnym Administratora. Dane osobowe Użytkowników serwisu są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla prowadzenia serwisu, oraz zgodnie z udzielonymi przez Użytkownika dyspozycjami. Użytkownik serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych  oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemnie, żądanie zaprzestania przetwarzania danych, a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.

 
 

OBOWIĄZEK IMFORMACYJNY ADMINISTRATORA

 
 
 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celach określonych przez Administratora jest:
TICOL Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 67C, 55-300 Środa Śląska
NIP 9131611312, REGON 021519160
Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.  W ramach prowadzonej działalności Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności w celu:
1. Podjęcia działań przed zawarciem umowy, lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art.6 ust. 1 lit. b RODO);
2. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności wystawianie faktur i dokumentów księgowych i podatkowych (6 ust. 1 lit. c RODO) Dane zebrane w tym celu będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych.
3. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. marketingu usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1, lit. f RODO); Dane zebrane w tym celu będą przechowywane przez okres w którym grożą nam konsekwencje prawne lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
4. Na podstawie zgody, w szczególności uzyskania zezwolenia na kontakty z podmiotem danych (art.6 ust. 1 lit. a RODO): Dane zebrane w ten sposób będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu uznania przez Administratora za zbędne.

 

Jednocześnie administrator oświadcza, iż:
– Dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
– Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
– Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.
– Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
– Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.
– Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
– Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania i uzupełniania.
– Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach opartych na profilowaniu, nie podejmuje decyzji, która może opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i miałaby istotnie wpływać na osobę, której dane dotyczą.
– Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
– W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przez osobę, której dane dotyczą, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa, ma ona prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
– W celu uzyskania dodatkowych informacji, w zakresie spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora, należy kontaktować się z Administratorem danych:
adres poczty elektronicznej: p.ziach@ticol.pl 

 

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie